Regulamin Konkursu.

Konkurs organizowany zgodnie z założeniami projektu edukacyjno-społecznego: „ W cudownym świecie z Wami, niebieskimi motylami’.

Temat konkursu: „Rozumiem, akceptuję, podziwiam”. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej w kolorze niebieskim. Jest to znak solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem. Cel konkursu:Propagowanie wśród dzieci różnych technik plastycznych oraz wyrabianie szczególnej wrażliwości na otaczający świat, w jakim wzrasta najmłodsze pokolenie.Kształtowanie właściwych postaw prospołecznych u uczniów w wieku przedszkolnym i szkolnym, poszerzanie świadomości społecznej wśród dzieci na temat autyzmu. Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I – III. Praca powinna być wykonana w formacie A4, dowolną techniką (malarstwo, grafika, rysunek) oraz z dowolnego materiału (bez użycia materiałów sypkich). Każda praca powinna być zaopatrzona z tyłu w metryczkę. Metryczka powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka, klasę, wiek, zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Prace na konkurs może zgłaszać: rodzic, opiekun, wychowawca. Ocenie będą podlegać: pomysł, wykonanie i samodzielność. Termin składania prac : 25.03.2022r. Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 01.04.2022r.Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora. Uczestnik konkursu, składając formularz zgłoszeniowy, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie wizerunku (zdjęcia, nagrania filmowe) w celach informacyjnych i promocyjnych (w tym w mediach lokalnych). Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatorów konkursu : p. Moniki Sobczak (kl. III), p. Sylwii Kopacz (kl. „0”). Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.