Komunikat dla Rodziców.

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osieku informuje -w związku z planowanym od dnia 8 kwietnia 2019r Ogólnopolskim Strajkiem Pracowników Oświaty i w związku z wynikiem referendum w którym 89% pracowników naszej placówki opowiedziało się za przystąpieniem do akcji strajkowe. Pragnę Państwa poinformować.

  • Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu/szkole oraz nie może stanowić przyczyny zamknięcia placówki.
  • Dyrektor przedszkola/szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki
  • Przystąpienie nauczycieli do strajku nie zwalnia go z tego obowiązku
  • Zapewnienie opieki ma odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
  • Jeżeli dyrektor nie jest w stanie zorganizować opieki nad wszystkimi dziećmi czy uczniami, powinien zgłosić ten fakt organowi prowadzącemu. Organ prowadzący odpowiada za działalność przedszkola/szkoły i do jego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
  • Przystąpienie do strajku jest indywidualnym uprawnieniem każdego pracownika.
  • Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie stwierdzić ilu pracowników będzie strajkować.
  • Uczniowie którzy będą przebywać w szkole na pewno będą mieli zapewnioną opiekę.

Bardzo proszę wszystkich o wyrozumiałość i wsparcie.

W przypadku jakichkolwiek zmian będę Państwa na bieżąco informować poprzez  stronę szkoły, Facebooka .

 

.